Algemene voorwaarden

Artikel 1   Toepasselijkheid
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met Custom Cake. KvK nummer: 52238024.

1.2   Door een bestelling te doen via internet of telefonisch, gaat u een overeenkomst aan met Custom Cake en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Custom Cake heeft het recht om de verkoop voorwaarden te wijzigen. Zie ook artikel 4. Alle goederen blijven eigendom van Custom Cake tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 2   Bestellen/Reserveren

2.1   Bestellingen/reserveringen kunnen via de de website door het invullen van het bestelformulier worden geplaatst. Custom Cake hanteert geen minimum bestelbedrag. Al onze prijzen zijn inclusief  BTW. Taarten dienen op afspraak afgehaald te worden in Marknesse. Voor bezorging wordt € 0,30 per kilometer gerekend (retourafstand).

2.2   Telefonisch bestellen/reserveren: U kunt bestellingen telefonisch aanmelden. U dient echter wel uw opdracht te bevestigen middels een e-mail naar bestellingen@customcake.nl met hierin uw volledige naam, adres, woonplaats gegevens met telefoonnummer en eventueel een 2e e-mail adres. Custom Cake is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voorvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.

Artikel 3   Bestellingen annuleren
3.1   Annuleren door opdrachtgever: Taartbestellingen tot 25 personen kunnen tot 5 dagen voor de levering schriftelijk geannuleerd worden tenzij anders vermeld in de prijsopgave. In geval reeds betaald is, zal het bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald worden. Voor grotere projecten vanaf 25 personen zal aan de hand van de voorbereidingstijd een uiterlijke annuleerdatum met u worden afgesproken in de offerte. Zodra de voorbereidingen gestart zijn, bent u in elk geval 50% van de opdrachtprijs verschuldigd. De voorbereidingen zullen daarom pas gestart worden als tenminste 50% van de aanneemsom aanbetaald is.

3.2   Annuleren door Custom Cake: Custom Cake is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familie omstandigheden, brand of andere overmacht wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd als Custom Cake de opdracht door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren.  Indien u reeds heeft betaald zal de financiële afwikkeling met u correct worden geregeld. Echter, het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen met Custom Cake overschrijden.

Artikel 4   Prijzen

4.1   Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2   De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale-, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Custom Cake gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten
verrekend zullen worden.

4.3   Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijs verhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

4.4   Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen te annuleren.

4.5   Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5   Betaling

5.1   Vooraf overmaken: U ontvangt de bankgegevens per mail. U dient er voor te zorgen dat de betaling binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn op de rekening van Custom Cake bijgeschreven is .

5.2   De goederen worden pas meegegeven nadat de betaling voldaan is.

5.3   Bij bestellingen voor bruiloften geldt ook de standaard betalingstermijn van 14 dagen. Met het betalen van de factuur wordt de trouwdatum definitief voor het bruidspaar gereserveerd.

Artikel 6   Klachten
6.1   Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen of binnen 12 uur na levering telefonisch of schriftelijk kenbaar te maken.
Custom Cake is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. U dient om uw klacht over de kwaliteit in te dienen een stukje van het gebak te bewaren in een plastic zakje of afgesloten bakje in de koelkast of vriezer om ter beoordeling aan Custom Cake te overhandigen. Hiervoor wordt, indien mogelijk, binnen 24 uur met u een afspraak ingepland om langs te komen bij Custom Cake.

Artikel 7   Aansprakelijkheid

7.1   Custom Cake sluit pertinent uit elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2   Custom Cake is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.

 

Artikel 8   Geschillen en toepasselijk recht
8.1   Alle geschillen uit een overeenkomst terzake het door Custom Cake geleverde of uit nadere overeenkomsten voortvloeiende zullen berecht worden door een bevoegde rechter.

8.2   Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen.

Artikel 9   Links naar andere websites

9.1   Deze website kan links naar andere websites bevatten.  Custom Cake is niet verantwoordelijk voor het privacy-regelement van deze websites.

Artikel 10   Privacy

10.1   Custom Cake respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij u vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Custom Cake verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

10.2   Custom Cake behoudt zich het recht voor foto’s van de bestelling op de website te plaatsen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit vooraf aan te geven.

10.3   Custom Cake maakt gebruik van cookies op de website. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het invullen van formulieren te vergemakkelijken en om via Google Analytics (anoniem) statistieken bij te kunnen houden.